Pracodawca wypłaca pracownikom zwrot wydatków na czyszczenie odzieży roboczej.

– Czy taki ekwiwalent jest przychodem pracownika – pyta pan Jan z Katowic.

Na niektórych stanowiskach w zakładach pracy istnieje konieczność używania przez pracowników odzieży roboczej. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie pracy osobom wykonującym pracę na takim stanowisku pracodawca powinien zapewnić specjalistyczną odzież nieodpłatnie lub wypłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej jej aktualną cenę.

Paweł Majewski, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że pracodawca, oprócz zapewnienia pracownikom specjalnej odzieży roboczej lub wypłaty ekwiwalentu, zobowiązany jest również przez kodeks pracy do jej odpowiedniej konserwacji, w tym prania. Jeżeli jednak pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej we własnym zakresie, czynność ta może być wykonywana przez pracownika, pod warunkiem wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego pokrywającego koszty tej usługi.

– Wartość świadczeń pokrytych przez pracodawcę w imieniu pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy – przypomina Paweł Majewski.

Jednak – jak zastrzega ekspert – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowegoświadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

– Biorąc pod uwagę to, że obowiązek zwrotu kosztów prania odzieży roboczej jest nałożony na pracodawcę przez kodeks pracy, wypłata takiego świadczenia będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania – potwierdza Paweł Majewski.

Podkreśla też, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej powinien być przyznany osobom, które pracują na stanowiskach wymagających odzieży roboczej, i rekompensować tylko faktyczne poniesione koszty przez pracownika. Gdy ekwiwalent będzie zawyżony lub przyznany osobom nieużywającym odzieży roboczej, takie świadczenie w części lub w całości stanowić powinno dla nich przychód ze stosunku pracy.

Podstawa prawna

Art. 12, 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).