Podatnik jest zatrudniony w przychodni. Pracodawca zapewnia mu dostęp do odzieży ochronnej.

– Czy wydatki na odzież można ująć w kosztach uzyskania przychodów – pyta pan Julian z Zamościa.

Aby móc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, powinien on spełniać następujące warunki:

● zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

● być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

● pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

● zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

● zostać właściwie udokumentowany,

● nie znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO, biuro w Katowicach, podkreśla, że bardzo istotne znaczenie dla ustalenia, czy zakup odzieży ochronnej dla lekarzy będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych, ma rodzaj umowy, na podstawie której lekarz świadczy usługi medyczne. Otóż, jeśli będzie to umowa o pracę, to bez wątpienia taki wydatek będzie można zaliczyć do kosztów.

Sytuacja będzie przedstawiała się odmiennie, jeśli z lekarzem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna, np. umowa-zlecenie, ponieważ elementem przedmiotowo istotnym takiej umowy jest wyłącznie wypłata ustalonego między stronami wynagrodzenia.

– W przypadku dokonywania innych świadczeń na rzecz wykonawców musi istnieć tytuł do obciążenia tymi kosztami zleceniodawcy – stwierdza Krzysztof Ścipień.

I tak – jak wyjaśnia ekspert – jeśli w zawartej umowie zostało zamieszczone postanowienie, zgodnie z którym wydatki na zapewnienie odzieży ochronnej będą obciążać zleceniodawcę, wówczas nie ma przeszkód, aby zaliczone one zostały do kosztów uzyskania przychodów. Jednak, gdy z zawartej umowy nie wynika obowiązek ponoszenia innych wydatków poza wynagrodzeniem, to tym samym możliwość zaliczenia wydatków na zakup odzieży ochronnej do kosztów uzyskania przychodów przez zleceniodawcę będzie wyłączona.

Krzysztof Ścipień dodaje, że w takim przypadku nawet zamieszczenie logo firmy na odzieży ochronnej nie umożliwia zaliczenia wydatków na jej zakup do kosztów uzyskania przychodów.