Organizacje pożytku publicznego (OPP), które zatwierdziły sprawozdania finansowe, muszą je ogłosić w Monitorze Polskim B. Gabriela Nowicka, prawnik z Auxilium podkreśla, że dotyczy to tylko tych organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą, a ich sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Dotyczy to więc tych OPP, które spełniają co najmniej dwa z trzech warunków dotyczących: zatrudnienia, sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży.

– Oznacza to też dodatkowe obowiązki finansowe, gdyż publikacja jest kosztowna – twierdzi Gabriela Nowicka.

Należy pamiętać, że audyt powinien być przeprowadzony możliwie szybko po sporządzeniu sprawozdania, gdyż opinię z badania załącza się do tego sprawozdania. Dodatkowo OPP muszą opublikować sprawozdanie najpóźniej w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

Badanie sprawozdania

Badaniu podlegają sprawozdania za 2010 rok organizacji pożytku publicznego, które w 2009 roku spełniły co najmniej dwa z warunków:

● suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej – 10 270 500 zł,

● średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

● przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych – co najmniej 20 541 000 zł.