Aby otrzymać 1 proc. podatku organizacja pożytku publicznego musi spełnić wiele warunków i pamiętać o kilku ważnych terminach - przypomina Izba Skarbowa w Bydgoszczy.
Organizacja pożytku publicznego, która chce otrzymywać środki z tytułu 1 proc. podatku należnego, musi zostać wpisana do wykazu prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej (MPiPS). By to osiągnąć – jak podkreślają eksperci z bydgoskiej izby skarbowej – organizacja musi uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego (dalej OPP), najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 proc. podatku, oraz przekazać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Wykaz OPP
Wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzony przez ministra pracy i polityki społecznej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS (www.mpips.gov.pl/bip). Zawiera on nazwę OPP i jej numer KRS, zgodnie z informacjami dostarczonymi ministrowi pracy i polityki społecznej przez ministra sprawiedliwości.
Jak przypomina Izba Skarbowa w Bydgoszczy, pierwsza wersja wykazu opublikowana była 15 grudnia 2010 r.
- Jeśli organizacja zauważyła błąd w danych umieszczonych na stronie BIP, mogła do 31 grudnia 2010 r. złożyć do MPiPS pisemne zastrzeżenie, co do poprawności tych danych – podkreślają pracownicy bydgoskiej izby.
Z ich danych wynika także, że kolejne wersje wykazu OPP zawierają oprócz nazwy i numeru KRS także numery rachunków bankowych organizacji.
Rachunki bankowe
Na 15 stycznia 2011 r. wykaz OPP zawiera numery kont bankowych organizacji, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wówczas przekazały numer konta bankowego do swojego urzędu skarbowego.
Jak stwierdza Izba Skarbowa w Bydgoszczy, organizacja, która otrzymała status OPP w latach ubiegłych, i podała wówczas numer konta, który został zmieniony czy też błędnie wpisany, może zgłosić w formie pisemnego oświadczenia właściwy numer konta bankowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2011 r.
Jeśli organizacja uzyskała status OPP do 30 listopada 2010 r., zgłaszała w formie pisemnego oświadczenia, numer konta bankowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2011 r.
- Na 15 lutego 2011 r. wykaz zawiera numery kont bankowych zarówno „starych” organizacji (zamieszczonych tam przed 15 stycznia 2011 r. jak i poprawionych do 31 stycznia 2011 r.), oraz nowych (uzupełnione do 31 stycznia 2011 r.) – podkreślają eksperci z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Dodają również, że jeśli OPP zauważy w opublikowanym 15 lutego wykazie błąd w numerze swojego konta, może go poprawić. W tym celu trzeba zgłosić na piśmie zastrzeżenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, co do poprawności danych umieszczonych w wykazie, do końca lutego 2011 r.
Ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku za rok poprzedni zostanie opublikowana 15 marca 2011 e. w BIP MPiPS (www.mpips.gov.pl/bip)
W terminie od 15 marca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. organizacje nie mogą zmieniać numerów rachunków bankowych, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od OPP (np. zmiana systemu w banku).
Przekazanie 1 proc.
Gdy podatnik wybierze z wykazu MIPS organizację, której będzie chciał przekazać 1 proc. podatku będzie musiał wpisać jej numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym.
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz tej jednej (wybranej przez podatnika) organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego,, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Zatem w rozliczeniu za 2010 rok ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć korektę deklaracji z wskazaniem wpłaty jednoprocentowej dla organizacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według dotychczasowych zasad byłby to 30 czerwca 2011 r., bo na złożenie korekty z wykazaną wpłatą jednoprocentową podatnicy mieli dwa miesiące od terminu na złożenie deklaracji PIT.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).