Udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz obrotu towarowego państw członkowskich UE z pozostałymi krajami (Extrastat) będzie płatne. Takie zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie udostępniania danych oraz wysokości opłat.

Obecnie obowiązek gromadzenia danych w ramach Extrastat spoczywa na wszystkich dyrektorach izb celnych, a w ramach Intrastat na dyrektorze Izby Celnej w Szczecinie. Resort finansów postanowił, że dane udostępniać będą szef służby celnej oraz dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Ma to spowodować efektywne wykonywanie zadań przez Służbę Celną.

Dodatkowo MF wprowadzi opłaty za udostępnianie informacji przez celników. Jej wysokość będzie trzeba obliczyć na podstawie specjalnych wzorów. W obliczeniach będzie się uwzględniać m.in. współczynnik wnioskodawcy (zależny od tego, czy jest to organ administracji, czy inny podmiot), wysokość opłaty za prace merytoryczne i opłaty eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego (wyliczanych według specjalnego wzoru), koszty materiałów eksploatacyjnych użytych do utrwalenia przekazywanych danych wnioskodawcy i ich ekspedycji (opłata ta będzie doliczana, gdy ich wartość przekroczy 10 zł). Dane będą udostępniane w ciągu 30 dni od otrzymania zapłaty.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.