Spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę, a po pewnym czasie całą kwotę dywidendy.

– Jak w księgach rachunkowych rozliczyć te operacje – pyta pani Zofia ze Szczecina.

Aby poprawnie ująć w księgach rachunkowych te operacje, należy skorzystać z regulacji zawartych w art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Agata Stysińska, koordynator projektów w PKF Centrum Rachunkowości, podkreśla, że po zakończonym roku obrotowym zatwierdzeniu sprawozdania i podjęciu uchwały o podziale zysku pod datą podjęcia uchwały nastąpi przeksięgowanie wyniku finansowego z  konta 860  (wynik finansowy) na konto 820 (rozliczenie wyniku finansowego). W przypadku osiągnięcia przez podmiot zysku powyższe księgowanie spowoduje kredytowe saldo konta – rozliczenie wyniku finansowego.

– Jeśli przed podjęciem uchwały o podziale zysku w spółce była wypłacona zaliczka na dywidendę, to na koncie 820 po stronie debetowej będzie już ujęty zapis dotyczący wypłaconej zaliczki – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje również, że do rozliczenia pozostanie zatem kwota różnicy pomiędzy wartością zysku netto a wypłaconą już wcześniej zaliczką.

Według Agaty Stysińskiej ewidencja wypłaty pozostałej części, gdy cały zysk netto jest przeznaczony na wypłatę dywidendy, polega na przeksięgowaniu wyniku z konta – rozliczenia wyniku finansowego na konto 257 – rozrachunki z udziałowcami.  Jeśli dywidenda nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, spółka wypłacająca jako płatnik dokonuje potrącenia kwoty podatku. Ekspert wyjaśnia, że oznacza to przeksięgowanie kwoty podatku z konta 257 – rozrachunki z udziałowcami na konto 220 – rozrachunki publicznoprawne.

Podstawa prawna

Art. 53 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).