Podatnik, który wykazał nadpłatę podatku w rozliczeniu za 2010 rok, ale np. nie zapłacił mandatu, nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
Zwrot nadpłaconego podatku następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, podpowiada, że jeśli zwrot nie zostanie dokonany w tym terminie, fiskus musi doliczyć odsetki za zwłokę (obecnie 13,5 proc. rocznie).
– Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których organ podatkowy nie dokona zwrotu – ostrzega Paweł Małecki.
Ekspert dodaje, że jeśli podatnik, który złożył zeznanie posiada zaległości podatkowe, to nadpłata wraz z przypisanym do niej oprocentowaniem podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości. W związku z potrąceniem nadpłaty wydawane jest postanowienie, na które służy zażalenie.
Według Jarosława Szczerbowskiego, księgowego w Auxilium, przyczyną opóźnienia w wypłacie nadpłaty lub jej niewypłacenia mogą być np. błędy w zeznaniu. Jeśli podczas sprawdzania deklaracji urzędnik doszuka się nieprawidłowości, zeznanie trzeba poprawić.
– Następstwem tego jest wydłużenie terminu na zwrot podatku. Zaczyna on biec od nowa (kolejne 3 miesiące) – mówi Jarosław Szczerbowski.
Inną przyczyną – jak zauważa ekspert – mogą być kary i mandaty. Podatnicy muszą się liczyć z potrąceniem nadpłaty o wartość mandatów, grzywien lub innych kar pieniężnych należnych organom administracji.
– Zanim nadpłata zostanie zwrócona, weryfikacji poddane będą zobowiązania podatkowe – opisuje procedurę Jarosław Szczerbowski.
Nadpłata również nie zostanie zwrócona, jeśli nie przekracza równowartości 8,80 zł. Jarosław Szczerbowski tłumaczy, że jest to koszt upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota nadpłaty jest wtedy przekazywana na poczet przyszłych zobowiązań podatnika (chyba że zażąda jej zwrotu).
Paweł Małecki dodaje, że urząd skarbowy nie zwróci również nadpłaconego podatku, gdy podatnik z własnej inicjatywy zażąda na piśmie zaliczenia istniejącej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Takie działanie zawsze się opłaca, gdy zobowiązanie powstaje zaraz po złożeniu deklaracji rocznej z tytułu podatku dochodowego. Nadpłata zostanie rozliczona natychmiast i nie jest konieczne oczekiwanie 3 miesięcy na zwrot podatku.
Zdarza się również, że nadpłata wynikająca z deklaracji nie jest zwracana ze względów formalnych. Według Pawła Małeckiego taka sytuacja wystąpi gdy zeznanie zawiera błędy, które trzeba poprawić. Inną przyczyną opóźnienia (bo zwrot w końcu będzie dokonany) może być błędny numer konta bankowego podany przez podatnika.