Kwoty PIT zapłacone lub pobrane nienależnie lub w wysokości większej od należnej stanowią nadpłatę, czyli kwotę, która powinna zostać zwrócona podatnikowi.
Podatnik w zeznaniu PIT za 2010 rok wykazał 1,2 tys. zł nadpłaty. W aktualizacji NIP-3 podał numer konta bankowego, na które chciałby otrzymać zwrot tych pieniędzy.
– Czy urząd skarbowy zwróci pieniądze na konto – pyta pan Michał z Gdańska.
Tak. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy lub w gotówce. Trzeba też pamiętać, że nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.
Jak wskazuje Katarzyna Stec, konsultant w TPA Horwath, nadpłata wraz z jej ewentualnym oprocentowaniem jest zaliczana z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetkami za zwłokę określonymi w decyzji, a także na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.
– W razie braku tych zaległości, na wniosek podatnika nadpłata podatku może być w części lub całości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, nadpłata podatku zostaje zwrócona z urzędu – wyjaśnia Katarzyna Stec.
Dodaje, że sposób dokonywania zwrotu nadpłaty definiuje art. 77b par. 1 Ordynacji podatkowej, wskazując na dwie formy zwrotu nadpłaty: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązanego do posiadania takiego rachunku oraz w gotówce, w przypadku gdy wymienione osoby nie są zobowiązane do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty właśnie w formie przelewu na rachunek bankowy.
– Jeżeli podatnik nie posiada zaległości lub bieżących zobowiązań podatkowych, dostaje uprawnienie do określenia formy zwrotu nadpłaty (zaliczenie lub zwrot na rachunek/w gotówce) – podpowiada Katarzyna Stec.
Jeśli nie skorzysta z tego uprawnienia, urząd dokonuje zwrotu nadpłaty z urzędu.
8,80 zł kwota nadpłaty w wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, która zwracana jest wyłącznie w kasie
Podstawa prawna
Art. 72, art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).