Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności surowce spoza Unii Europejskiej mogą złożyć do ministra gospodarki wniosek o zawieszenie poboru cła.
Rozmawiamy z Marią Kukawską, doradcą podatkowym, partnerem w Stone & Feather Tax Advisory
Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności surowce pochodzące spoza Unii Europejskiej nie wiedzą o możliwości zmniejszenia kosztów związanych z importem przez system zawieszeń celnych. Na czym on polega?
System zawieszeń celnych polega na czasowym ustanowieniu obniżonych stawek celnych na towary przywożone na obszar UE. W praktyce pozwala on importować towary z zastosowaniem 0-proc. stawki celnej (zawieszenie w całości) lub stawki niższej niż stosowana dotychczas (zawieszenie częściowe).
Kto z tego systemu może skorzystać?
Skorzystają szczególnie producenci i importerzy, którzy do wytworzenia produktów używają komponentów niedostępnych w Unii Europejskiej lub dostępnych w niewystarczającej ilości, wykorzystywanych np. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, petrochemicznym oraz farmaceutycznym. Przedsiębiorca powinien zarazem udokumentować bezskuteczne próby nabycia towarów, o których modyfikację ochrony celnej wnioskuje.
Co trzeba zrobić, aby tę procedurę zastosować?
Polscy przedsiębiorcy, podobnie jak przedsiębiorcy z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, muszą złożyć odpowiedni wniosek o zawieszenie poboru cła. Co ważne, wnioskodawcą może być tylko producent towarów. Zawieszenie poboru cła musi odbywać się z poszanowaniem interesów producentów unijnych, a zatem jeśli na terenie Unii są producenci dóbr wymienionych w złożonych wnioskach, to od tych wniosków mogą oni złożyć sprzeciw.
Procedura ustanawiania zawieszenia poboru ceł rozpoczyna się w kraju członkowskim przez złożenie przez przedsiębiorcę wniosku do właściwego urzędu centralnego – w Polsce jest nim Ministerstwo Gospodarki. Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych ministerstwa. Należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko w dwóch terminach w danym roku, tzn. do końca stycznia w przypadku regulacji ustanawiających zawieszenia, które wchodzą w życie 1 stycznia następnego roku, i do końca lipca w przypadku regulacji wchodzących w życie 1 lipca następnego roku. Do państwa członkowskiego należy decyzja, które wnioski zostaną przesłane do Komisji Europejskiej (wnioski weryfikuje Ministerstwo Gospodarki). Pracownicy Komisji dokonują analizy nadesłanych wniosków, równocześnie rozsyłając informacje o wszystkich propozycjach do pozostałych państw członkowskich.
Po spotkaniu grupy roboczej Komisji urzędy centralne w każdym z państw członkowskich ogłaszają do publicznej wiadomości informację o wszystkich nowych wnioskach oraz analizują propozycje innych państw, biorąc pod uwagę opinie krajowych przedsiębiorców. Jest wtedy czas na zgłaszanie sprzeciwów do propozycji nowych zawieszeń lub kontyngentów taryfowych. Kolejnym etapem jest już bowiem przygotowanie projektu nowelizacji rozporządzeń w sprawie zawieszeń i kontyngentów taryfowych przez Komisję Europejską.
Czy na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki można znaleźć listę wniosków o ustanowienie zawieszenia poboru ceł, których wprowadzenie planowane jest od 1 stycznia 2012 r.?
Tak. Na liście tej znajdują się towary takie jak części i akcesoria do aparatury elektronicznej oraz substancje chemiczne, w stosunku do których wskazani zostali polscy producenci lub istnieje duże prawdopodobieństwo krajowej produkcji. Jeśli na terenie UE istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek, może on do 31 maja 2011 r. zgłosić sprzeciw. Polscy przedsiębiorcy chcący złożyć sprzeciw powinni skorzystać z wzoru znajdującego się na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i przygotowany dokument przekazać do departamentu polityki handlowej Ministerstwa Gospodarki, który następnie przekaże go Komisji Europejskiej.