Nadawanie kodów celnych CN importowanym produktom może sprawiać trudności zarówno importerom, jak i organom celnym. Żeby uzyskać pewność co do kodu, importer może się zwrócić do IC w Warszawie o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT). Jednak zanim informacja taryfowa zostanie wydana, celnicy w toczącym się postępowaniu są zobowiązani do sprawdzenia w bazie informatycznej, czy administracja celna innego kraju UE nie wydała już takiej decyzji w stosunku do tego samego towaru.

– Jeżeli taki dokument istnieje, celnicy porównają go z proponowanym przez siebie rozstrzygnięciem. Jeżeli służby celne będą zgadzały się co do klasyfikacji towaru, wówczas wnioskodawca otrzyma WIT – tłumaczy Andrzej Milczarczyk, menedżer w PwC.

Jeżeli polscy celnicy będą chcieli zaklasyfikować towar inaczej, niż zrobili to w WIT zagraniczni funkcjonariusze, wówczas wywiąże się spór. W takiej sytuacji polskie MF w drodze konsultacji będzie próbowało wypracować wspólne stanowisko z administracją celną kraju, który wydał WIT. Jeżeli żadna z administracji nie będzie chciała ustąpić, spór trafi do Komitetu Kodeksu Celnego, który ostatecznie przesądzi, w jaki sposób należy klasyfikować dany towar.

Gdy celnicy nie będą zgadzać się co do kodów postępowania w sprawie WIT, zostanie ono zawieszone.

– Importer powinien się liczyć z tym, że gdy nie mając WIT, zdecyduje się sprowadzić do Polski towary, to funkcjonariusze celni będą klasyfikować towary zgodnie ze swoim uznaniem – przestrzega Sylwester Witalis, starszy konsultant w PwC.

Jeżeli sposób klasyfikacji towaru przedstawiony przez polskich celników w wydanym WIT jest korzystniejszy niż sposób przedstawiony w zagranicznym WIT, importer nie będzie musiał dopłacać cła, nawet jeżeli wydane zostanie rozporządzenie potwierdzające zagraniczny WIT (do dnia wydania tego rozporządzenia, a nawet jeszcze przez kolejnych 6 miesięcy).

Natomiast jeżeli już po odprawie celnej zostanie wydane rozporządzenie komisji, które rozstrzygnie, że powinno się zastosować niższą stawkę, niż ta, która została zadeklarowana w zgłoszeniu celnym, wówczas importer będzie mógł uzyskać korzystny dla siebie WIT, jak również będzie mógł ubiegać się o zwrot nadpłaconej należności. Co prawda WIT zabezpiecza interesy importera na przyszłość, lecz może również stanowić argument potwierdzający, iż zwrot cła jest zasadny.