Cypryjski rezydent podatkowy płaci podatek dochodowy od osób fizycznych na Cyprze od swoich światowych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania. Natomiast, jak wyjaśnił Łukasz Bączyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, cypryjski nierezydent podatkowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Cypru.
- Oznacza to, że Polak, który rozpocznie pracę na Cyprze i zostanie uznany za cypryjskiego nierezydenta podatkowego, nie zapłaci podatku dochodowego na wyspie np. od dochodów z najmu uzyskanych na terytorium Polski. Podatek byłby należny w sytuacji, gdyby został on uznany za cypryjskiego rezydenta podatkowego - tłumaczył Łukasz Bączyk.
Dodał też, że trzeba pamiętać o tym, że w sytuacji, w której oba państwa rościłyby sobie prawo do opodatkowania tych samych dochodów Polaka, zastosowanie znalazłyby przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem.
Podwójny podatek
Ekspert z PricewaterhouseCoopers wyjaśnił, że zgodnie z przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem, jeżeli wynagrodzenie polskiego rezydenta podatkowego wykonującego pracę na terytorium Cypru będzie opodatkowane na wyspie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania (jest to metoda zwana wyłączeniem z progresją).
- W sytuacji gdy polskiemu rezydentowi podatkowemu byłyby wypłacane należności licencyjne na Cyprze i podlegałyby one opodatkowaniu na wyspie, podatek zapłacony na Cyprze zostałby potrącony od podatku należnego w Polsce do pewnego limitu (tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia) - argumentował Łukasz Bączyk.
Długość pobytu
Cypryjskie prawo podatkowe stanowi, że dana osoba zostanie uznana za rezydenta podatkowego na Cyprze, jeżeli spędzi na jego terytorium przynajmniej 183 dni w danym roku podatkowym (należy przy tym zaznaczyć, że na Cyprze - podobnie jak w Polsce - rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli limit zostanie przekroczony, uważa się, że osoba jest cypryjskim rezydentem podatkowym w ciągu całego roku podatkowego. Zdaniem Łukasza Bączyka oznacza to, że w sytuacji, gdy Polak rozpocznie pracę na wyspie od marca i pod koniec roku podatkowego jego pobyt na terytorium Cypru przekroczy 183 dni, to będzie on uznawany za cypryjskiego rezydenta podatkowego już od 1 stycznia (a nie od momentu jego przybycia na wyspę). Jeżeli Polak ten jest równocześnie uznawany za polskiego rezydenta podatkowego, konflikt rezydencji podatkowej powinien zostać rozstrzygnięty na podstawie art. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (o ostatecznej rezydencji podatkowej danej osoby rozstrzyga jej stałe miejsce zamieszkania; jeżeli zaś posiada ona stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, o jej rezydencji podatkowej rozstrzygają kolejno następujące kryteria: ośrodek interesów życiowych, tzw. zwykłe przebywanie oraz obywatelstwo).
JAK LICZYĆ DNI POBYTU NA CYPRZE
Cypryjskie prawo podatkowe szczegółowo określa zasady obliczania dni pobytu na terytorium Cypru. Dzień przybycia na Cypr uznaje się za dzień spędzony na terytorium Cypru. Z kolei dzień, w którym dana osoba opuszcza wyspę, uważa się za dzień spędzony poza Cyprem. Jeżeli w danym dniu osoba przyleci na Cypr i w tym samym dniu opuści terytorium tego kraju (nawet w sytuacji gdy odbywa podróż do innego kraju z przesiadką na wyspie), taki dzień uznaje się za dzień spędzony przez nią na Cyprze. Natomiast w przypadku gdy osoba odleci z Cypru i jeszcze w tym samym dniu powróci na wyspę, dzień ten należy zaliczyć do spędzonych poza Cyprem.
PIT do zapłaty
Podobnie jak w Polsce - opodatkowaniu cypryjskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zarówno wynagrodzenie pieniężne uzyskane przez cypryjskiego podatnika, jak i wartość świadczeń w naturze, które zapewnia mu pracodawca.
- Jeżeli Polak oddelegowany do pracy na Cyprze otrzymuje od swojego pracodawcy dodatek związany z jego oddelegowaniem, jego wartość będzie podlegać opodatkowaniu na Cyprze. Jeżeli pracodawca podatnika zapewnia mu służbowe mieszkanie i ponosi opłaty za uczestnictwo pracownika w kursach językowych, ich wysokość będzie doliczona do podstawy opodatkowania podatnika - tłumaczył Łukasz Bączyk.
Według jego informacji, zwolnione z opodatkowania są dodatki związane z podróżami służbowymi odbywanymi przez pracownika, pod warunkiem, że ich wysokość znajduje uzasadnienie w cenie zakupionych przez pracownika biletów (w związku z tym, należy pamiętać o zachowaniu takich biletów dla celów kontroli organów podatkowych).
Nasz ekspert z PricewaterhouseCoopers wskazał też, że emerytura uzyskana przez cypryjskiego podatnika za granicą podlega opodatkowaniu preferencyjną, liniową 5-proc. stawką podatkową. Jednak zagraniczna emerytura do równowartości kwoty 2 tys. CYP jest wyłączona z opodatkowania na Cyprze.
- Oznacza to, że cypryjski podatnik, który otrzyma za granicą rentę o równowartości 7 tys. CYP, zapłaci 5-proc. liniowy podatek jedynie od kwoty 5 tys. CYP - dodał Łukasz Bączyk.
Ulgi prorodzinne
Cypryjski system podatkowy niejako premiuje posiadanie dzieci oraz zapewnianie im edukacji w szkołach wyższych.
- Każda rodzina posiadająca dzieci na utrzymaniu ma prawo do otrzymania zasiłku podstawowego, którego wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Dodatkowo rodziny o stosunkowo niskich dochodach nabywają prawo do tzw. zasiłku dodatkowego. Jego wysokość jest również uzależniona od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziny - wskazał Łukasz Bączyk.
Dodatkowo, jeżeli dzieci pozostające na utrzymaniu danej osoby uczą się w szkole wyższej, rodzice otrzymają rocznie 1,5 tys. CYP na każde kształcące się w ten sposób dziecko. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy dzieci uczęszczają do szkoły zlokalizowanej na wyspie czy za granicą. Ponadto każda osoba niewidoma otrzymuje zasiłek w wysokości 1,8 tys. CYP rocznie.
Zeznanie podatkowe
Jak podkreślił Łukasz Bączyk, roczne zeznanie podatkowe powinno zostać złożone do cypryjskiego urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Również do 30 kwietnia powinien zostać wpłacony na konto właściwego urzędu skarbowego należny podatek dochodowy. Terminy te ulegają przedłużeniu do 30 czerwca w przypadku osób wykonujących pracę na własny rachunek, które nie muszą składać wraz z zeznaniem podatkowym odpowiednich dokumentów potwierdzających zrealizowane przez nich w trakcie roku podatkowego dochody oraz do 31 grudnia w przypadku osób samozatrudnionych, które - na podstawie cypryjskich przepisów podatkowych - mają obowiązek złożyć powyższe dokumenty do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym.
EWA MATYSZEWSKA
PODSTAWA PRAWNA
Umowa z 4 czerwca 1992 r. zawarta między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523).
Skala PIT na Cyprze / DGP
Ulgi prorodzinne na Cyprze / DGP