Biegły rewident wprowadza zastrzeżenia w wystawianej opinii, gdy nie było możliwe uzyskanie pewności co do wiarygodności pozycji sprawozdania finansowego
Każdego roku w ok. 1,5 tys. na 23 tys. opinii wystawianych przez biegłych rewidentów zawierają zastrzeżenia. Stanowi to 6,5 proc. w stosunku do wszystkich opiniowanych sprawozdań finansowych. Trzeba pamiętać, że opinia biegłego rewidenta służy akcjonariuszom jako źródło informacji o prawidłowości sprawozdania i stanowi podstawę do decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Stanowi też podstawowe dla osób trzecich źródło informacji o kondycji finansowej spółki.
Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że opinia z zastrzeżeniem najczęściej wyrażana jest w przypadku, gdy z winy badanej jednostki lub przyczyn od niej niezależnych nastąpiło ograniczenie zakresu badania. W związku z tym biegły rewident nie mógł zastosować procedur badania, które w jego ocenie były nieodzowne lub z innych powodów niemożliwe było uzyskanie wystarczającej pewności co do wiarygodności istotnych pozycji sprawozdania finansowego.
– Przykładem takiej sytuacji jest wyrażenie opinii z zastrzeżeniem w przypadku, gdy biegły rewident nie był w stanie obserwować spisu z natury zapasów, bo np. opinia na badanie sprawozdania finansowego została podpisana po dacie inwentaryzacji – twierdzi nasza rozmówczyni.
Według Grzegorza Palmowskiego, dyrektora w KPMG, aby możliwe było wydanie opinii z zastrzeżeniem, ograniczenie zakresu badania może dotyczyć poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Zastrzeżenie takie nie może wpływać ujemnie na wiarygodność ogólnego obrazu przekazywanego przez całe sprawozdanie finansowe, gdyż w takim przypadku biegły rewident musiałby wydać opinię negatywną.
Monika Warmbier wskazuje, że inną sytuacją, gdy biegły rewident wyraża opinię z zastrzeżeniem, jest sytuacja, gdy sprawozdanie finansowe zawiera istotne odstępstwa od zasad rachunkowości wiążących jednostkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Dotyczy to również przypadku różnicy zdań między kierownikiem jednostki a biegłym rewidentem co do sposobu ujęcia w księgach, wyceny, prezentacji czy ujawniania poszczególnych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym.
Podobnie jak w przypadku ograniczenia zakresu badania, aby możliwe było wydanie opinii z zastrzeżeniem, odstępstwo od stosowanych zasad może dotyczyć wyłącznie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i nie może wpływać ujemnie na wiarygodność ogólnego obrazu przekazywanego przez całe sprawozdanie finansowe.
Eksperci z KPMG podkreślają również, że opinię z zastrzeżeniem biegły rewident, w zależności od swojego osądu, może wyrazić również w sytuacji, gdy istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji przez jednostkę działalności, o których to jednostka nie poinformowała lub poinformowała w sposób niepełny w sprawozdaniu finansowym.
6,5 proc. wynosi odsetek zastrzeżeń do opinii wystawianych przez biegłych rewidentów