Jeżeli sprawozdanie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za 2011 rok po raz pierwszy będzie podlegało obowiązkowi badania, to spółka nie może korzystać z uproszczeń dotyczących ewidencji instrumentów finansowych.

Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że stosowanie przez jednostkę uproszczeń w ramach przyjętych zasad rachunkowości w tym zakresie przez spółkę, która nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdań finansowych w zakresie ewidencji instrumentów finansowych, było dopuszczalne, pod warunkiem że nie wpływało negatywnie na zniekształcenie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki w sprawozdaniu.

– Jeżeli jednostka stosowała uproszczenia w zakresie instrumentów finansowych, można przyjąć, że różnice wynikające ze stosowania uproszczonych zasad nie były istotne i nie wpływały ujemnie na wiarygodność danych wykazywanych w sprawozdaniach – twierdzi nasza rozmówczyni.

W przypadku gdy jednostka ze względu na zwiększenie swoich rozmiarów będzie zobowiązana do rezygnacji ze stosowania uproszczeń, nie będzie zobligowana do korekty danych porównawczych. Wynika to z tego, że różnice między danymi porównawczymi w dotychczasowej formie a danymi przekształconymi nie byłyby istotne. Tym niemniej zmiana taka stanowiłaby zmianę stosowanych zasad rachunkowości.

Monika Warmbier podkreśla, że zgodnie z art. 8 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn zm.) wymagane jest określenie w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe oraz opisanie przyczyn tych zmian.

Należy też liczbowo określić ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

Ważne!

Sprawozdania za 2011 rok będą podlegały badaniu, jeżeli w 2010 roku zostały spełnione dwa z warunków: średnioroczne zatrudnienie (pełne etaty) wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 9 900 750 zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowiły co najmniej 19 801 500 zł