RADOSŁAW KOWALSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosława Kowalskiego

Z punktu widzenia prawa podatkowego dopuszczalne jest dokonanie takiej przeróbki samochodu, która spowoduje utratę jego statusu na gruncie VAT (tzn. zostanie on sklasyfikowany jako samochód osobowy).

Jeżeli pominiemy w tym miejscu dyskusje na temat legalności polskich regulacji VAT wprowadzających ograniczenia prawa odliczania VAT przy nabyciu i korzystaniu z samochodów osobowych oraz wyłączanie takiego uprawnienia w odniesieniu do podatku od towarów i usług zawartego w cenie paliwa, stwierdzimy, że niewątpliwie przeróbki takie wywołają skutki podatkowe na przyszłość. Otóż podatnik, wraz z przeprowadzeniem modyfikacji samochodu, utraci prawo do rozliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do takiego pojazdu.

O tym, czy zmiany takie będą skutkowały wstecznie, zadecyduje termin (moment), w jakim zmiana taka zostanie dokonana.

W przypadku bowiem, gdy podatnik podda pojazd przeróbkom i w ich wyniku samochód nie będzie spełniał warunków do sklasyfikowania go na gruncie VAT jako samochód ciężarowy (tzn. nie spełni żadnego z warunków zapisanych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT), to o ile zmiany takie zostaną dokonane w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymano fakturę lub dokument celny, podatnik będzie obowiązany do skorygowania kwoty odliczonego wcześniej podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian (czyli nie jest dokonywana korekta historyczna, lecz bieżąca - obniżenie kwoty podatku naliczonego w bieżącej deklaracji).

Gdyby jednak zmiany były przeprowadzone już po owym rocznym okresie, wówczas w żaden sposób nie wpłyną one na dokonane wcześniej rozliczenie VAT zawartego w cenie pojazdu.

Istotne jest jednak to, że niezależnie od tego, kiedy zmienił się status samochodu (przed upływem 12 miesięcy czy po tym okresie), modyfikacje takie w żaden sposób nie przekładają się na dokonane wcześniej rozliczenie podatku naliczonego w cenie paliwa nabywanego do tego pojazdu (takie odliczenie było i pozostaje skuteczne).

W kwestii przebudowy samochodu, na skutek której zostanie dokonana zmiana statusu pojazdu VAT, przypomnieć należy, że podatnik obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tych okolicznościach, w terminie siedmiu dni od ich zaistnienia.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).