Cesja wierzytelności jako sprzedaż praw majątkowych jest opodatkowana PCC. Zasady zwolnienia z VAT takich czynności rozstrzygną NSA i Trybunał Europejski.
W praktyce są wątpliwości czy można stosować zwolnienia z VAT do cesji wierzytelności w celu ich windykacji. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20853/11) poinformowało, że obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. znowelizowane przepisy ustawy o VAT nie wprowadziły zmian dotyczących zakresu zwolnień dla transakcji związanych z obrotem wierzytelnościami.
Resort wskazał, że NSA postanowieniem z 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 375/09) przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego sądu zagadnienie prawne dotyczące uznania czynności nabycia wierzytelności pieniężnej w celu windykacji – na podstawie umowy przelewu – za ściąganie długów, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT.
Postępowanie w tej sprawie zostało jednak 8 listopada 2010 r. zawieszone do czasu wydania przez Trybunał Europejski UE orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie dotyczącej traktowania VAT przejmowania wierzytelności, co do których istnieją poważne wątpliwości ich zaspokojenia (sprawa C-93/10 GFKL Financial Services AG).
Zdaniem MF zarówno orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i rozstrzygnięcie NSA, będą bardzo istotne w kontekście obowiązujących przepisów ustawy w zakresie zwolnień z VAT.
Resort odniósł się również do opodatkowania cesji podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Ministerstwo Finansów wskazało, że jeżeli cesja taka jest dokonywana na podstawie umowy sprzedaży, podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) jako sprzedaż prawa majątkowego. Wyjątkowo na podstawie art. 2 pkt 4 tej ustawy podatkowi nie podlegają m.in. czynności sprzedaży praw majątkowych (w tym wierzytelności), jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub zwolniona z tego podatku.