Spółka z powodu braku finalizacji kontraktu ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jeden z członków zarządu zaproponował, że udzieli spółce pożyczki.

– Czy taka pożyczka będzie podlegać opodatkowaniu i czy zależy to od kwoty udzielonej pożyczki – pyta pan Tadeusz, prezes spółki ze Szczecina.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje pewne zwolnienia z podatku dla pożyczek, które mogą mieć w konkretnym przypadku zastosowanie do pożyczki udzielonej spółce przez członka zarządu.

Po pierwsze, jest to zwolnienie limitowane kwotą udzielonej pożyczki.

Jak mówi Małgorzata Słomka, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspolnicy, wolne od podatku są pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej 5 tys. zł od jednego podmiotu i 25 tys. zł od wielu podmiotów – w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r.

Po drugie, możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku, gdy członek zarządu udzielający pożyczki jest jednocześnie wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki kapitałowej, której udziela pożyczki.

– Spełnienie tego warunku należy badać na moment udzielenia pożyczki. W takim przypadku ustawa przewiduje zwolnienie dla pożyczek udzielanych przez wspólnika spółce kapitałowej – niezależnie od kwoty udzielonej pożyczki – wyjaśnia Małgorzata Słomka.

Jeśli więc spełniony zostanie któryś z warunków, to obowiązek zapłaty podatku nie powstanie. W przeciwnym razie, tj. gdy członek zarządu spółki nie jest jej wspólnikiem i kwota pożyczki jest wyższa niż limit ustawowy, to powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku będzie spoczywał na biorącym pożyczkę, czyli spółce. Kwota pożyczki będzie obciążona stawką 2-proc. Rozliczenia z urzędem skarbowym należy dokonać w deklaracji PCC-3.

Ważne!

Pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej 5 tys. zł od jednego podmiotu i 25 tys. zł od wielu podmiotów w okresach trzech kolejnych lat kalendarzowych są wolne od podatku

Podstawa prawna

Art. 9 pkt 10 lit. d), i) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).