Deklaracje przez internet w imieniu firm mogą składać upoważnione do tego osoby, czyli reprezentanci ustawowi tacy jak członek zarządu czy wspólnik, a także ustanowieni pełnomocnicy. Wcześniej muszą złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu UPL-1. Wymaganie od ustawowego reprezentanta, aby dopełnił tej formalności i sam sobie udzielił dodatkowego pełnomocnictwa, nie ma sensu.

Upoważnienie dla siebie

Jak wyjaśnia Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant i doradca podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, deklaracje podatkowe składane w formie elektronicznej mogą być podpisane przez pełnomocnika.

– Wcześniej podatnik (płatnik, inkasent) musi złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo na urzędowym druku UPL-1 – wyjaśnia ekspert.

Jednocześnie dodaje, że pozostałe zasady wypełniania formularzy elektronicznych są takie same, niezależnie od tego, czy deklaracja jest podpisywana przez samego podatnika, czy też przez pełnomocnika.

Z kolei Aleksander Stanek, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że obowiązek złożenia pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji wynika z art. 80a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

– Okazuje się jednak, że w praktyce w każdym przypadku złożenie formularza UPL-1 jest niezbędne – przyznaje ekspert.

A zatem jest konieczne również wówczas, gdy podatnika nie reprezentuje pełnomocnik, a osoba będąca reprezentantem ustawowym (np. członek zarządu spółki kapitałowej upoważniony do jednoosobowego reprezentowania spółki, czy też np. wspólnik osobowej spółki handlowej).

Dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa – stwierdza Aleksander Stanek – urząd zaznaczy w systemie, że członek zarządu posiada upoważnienie i deklaracja podatnika zostanie przyjęta.

– Jeżeli do udzielenia pełnomocnictwa samemu sobie nie dojdzie, system nie przyjmie deklaracji, co skutkować będzie uznaniem, że nie została złożona, a więc może wystąpić przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej – ostrzega nasz rozmówca.

W jego opinii wymaganie od reprezentanta ustawowego firmy, aby sam siebie ustanowił pełnomocnikiem do podpisania e-deklaracji jest niezgodne z prawem.

Przepis powinien więc zostać zmieniony tak, aby reprezentant ustawowy nie musiał dodatkowo upoważniać sam siebie do podpisania e-deklaracji. Posiada on bowiem takie upoważnienie z mocy prawa.

Złożenie e-deklaracji

Jak przypomina Jarosław Ziółkowski, pełnomocnik (lub ustawowy reprezentant spółki), który posiada upoważnienie do podpisywania e-deklaracji, wypełnia deklarację, stosując odpowiedni formularz zamieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

– Deklaracja powinna zostać opatrzona przez pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – zwraca uwagę ekspert.

Wyjaśnijmy, że e-deklaracje firmy mogą również wysyłać bezpośrednio z programów finansowo-księgowych, o ile posiadają one aplikację do wysyłania deklaracji przez internet. W takim przypadku e-deklarację też trzeba podpisać e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.

76 rodzajów

e-deklaracji mogą składać przedsiębiorcy drogą elektroniczną, w tym deklaracje: VAT, CIT, PIT, PCC, SD (spadki i darowizny)