Lekarz zarabiający pół miliona rocznie, prawnik o milionowych zarobkach czy inny przedsiębiorca nawet z bardzo wysokim dochodem może uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej od 1 maja 2011 r.

Wystarczy, że dopilnuje, by liczba przeprowadzonych przez niego transakcji w roku podatkowym nie przekroczyła 50 i by były one przeprowadzone na rzecz nie więcej niż 20 klientów. Musi przy tym pamiętać, by taka sprzedaż została udokumentowana fakturami VAT.

Eksperci podatkowi uważają, że w takiej sytuacji nie jest istotne, że obrót przedsiębiorcy w ubiegłym i bieżącym roku był wyższy niż 40 tys. zł. Przypomnijmy, że po przekroczeniu właśnie tej kwoty podatnik musi zacząć ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej. Jednak przy spełnieniu określonych warunków zwolnienie przysługuje niezależnie od osiągniętego poziomu obrotów.

– Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej powinny być rozpatrywane rozłącznie – stwierdza Tomasz Wagner, ekspert z Ernst & Young.

Dlatego – jak wskazują niezależni eksperci w rozmowie z „DGP” – również duża liczba klientów czy operacji nie wyłącza zwolnienia wynikającego z osiągnięcia w ubiegłym i bieżącym roku obrotu mniejszego niż 40 tys. zł. Przepisy przewidują bowiem, że kasy fiskalnej nie trzeba używać, gdy obrót w trakcie roku nie przekroczył 40 tys. zł (lub 20 tys. zł przy rozpoczęciu działalności).

To nie koniec dobrych wiadomości. Ci podatnicy, którzy nie spełnią kryterium obrotów uprawniających do zwolnienia czy limitu transakcji i klientów, będą mogli sięgnąć po kolejne preferencje. Kas fiskalnych nie trzeba stosować przy transakcjach, za które zapłata następuje za pośrednictwem takich instytucji, jak poczta, bank lub SKOK. Ważne jest przy tym, by z ewidencji i dowodów jasno wynikało, jakiej transakcji dotyczyła zapłata.

Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe niezależnie od wartości obrotów od transakcji zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi firm.

Od 1 maja 2011 r. do kręgu podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących dołączyli lekarze. Obowiązek stosowania kas jest jednak pod pewnymi warunkami wyłączony. Przykładowo, lekarz, u którego łączna kwota obrotu z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł, będzie z niego zwolniony do czasu osiągnięcia takiego obrotu w ciągu bieżącego roku.

– Zwolnienie przysługuje również w sytuacji, w której liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20, a dodatkowo każda sprzedaż była udokumentowana fakturą – zauważa Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young.

Z takich zasad stosowania zwolnień skorzysta każdy przedsiębiorca, spełniający wymienione warunki.

Według Ministerstwa Finansów kluczową sprawą dla stosowania zwolnienia z kas jest wysokość obrotów.

Zasada ewidencji...

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ewidencję z zastosowaniem kas zobowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Maciej M. Bogucki, radca prawny w Kancelarii Mamiński & Wspólnicy, wskazuje, że przez pojęcie „sprzedaży” rozumie się także świadczenie usług (w tym medycznych).

– Zacytowany przepis statuuje ogólny obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przy użyciu urządzeń rejestrujących – stwierdza Maciej M. Bogucki.

Ekspert dodaje, że rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) zwłaszcza w treści par. 2 i 3, wskazuje zakres zwolnień od obowiązku rejestracji.