Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt systemowo przewiduje m.in. możliwość przeznaczenia środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u danego pracodawcy. Zakłada wprowadzenie zwolnień od podatku tych dochodów poszkodowanego, które uzyskał z ZFŚS i przeznaczył na usuwanie skutków powodzi. Zwolnione od tego podatku mają być także środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych np. na odtworzenie zniszczonej na skutek powodzi infrastruktury przedsiębiorstw należących do osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Zakłada się również wprowadzenie zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Ma ono dotyczyć darowizn przeznaczonych przez obdarowanego na usunięcie skutków tej klęski żywiołowej – w terminie do końca roku następującego po roku, w którym była powódź.

Dodatkowo rząd chce, aby ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (np. odroczenie płatności) były traktowane jako pomoc publiczna udzielana w ramach programu pomocowego – jaki stanowić ma projektowana ustawa. Umożliwi to ich udzielanie bez wymogu zgłaszania do Komisji Europejskiej. Warunkiem skorzystania z ulg w ramach programu pomocowego będzie złożenie wniosku w terminie określonym w ustawie.

Poszkodowane rodziny lub osoby samotne otrzymają też jednorazowy zasiłek powodziowy w wysokości do 2 tys. zł w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Jego przyznanie będzie niezależne od osiąganych dochodów. Aby otrzymać zasiłek, poszkodowany musi złożyć wniosek oraz oświadczenie, w którym określi wysokość szkody majątkowej oraz wyrazi zgodę na weryfikację tej informacji przez gminę.