Zwolnienia z opłat będą udzielane na wniosek podatnika złożony w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź.
Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom pokrzywdzonym w związku z powodziami została kompleksowo uregulowana ustawą z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385), która wchodzi w życie 18 listopada 2011 r. Wprowadza ona także rozwiązania w kwestiach podatkowych.
Prawodawca zwolnił z opłaty skarbowej wiele czynności urzędowych związanych z załatwianiem formalności w sprawach usuwania skutków kataklizmu.
– Zwolnienie dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń, złożenie dokumentów czy też udostępnienie danych kartograficznych. Okres obwiązywania zwolnienia będzie każdorazowo określony w wydawanym rozporządzeniu Rady Ministrów – mówi Marcin Palusiński, konsultant podatkowy w TPA Horwath.

12,476 mld zł wyniosły straty spowodowane przez powodzie w 2010 r.

Zmiany obejmą także podatki dochodowe. Przychody otrzymane na podstawie tej ustawy m.in. z funduszy socjalnych i PFRON czy też umorzone pożyczki ze specjalnie utworzonych w tym celu funduszy będą zwolnione z PIT lub CIT, jeżeli zostaną przeznaczone na likwidację skutków powodzi. Wolne od podatku będą również wykorzystane w ten sam sposób inne nieodpłatne świadczenia. Jednak zwolnienia będą stosowane terminowo, tj. do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła powódź.
Ustawa przewiduje też podatkowe zachęty skierowane do osób, które chcą pomóc poszkodowanym przedsiębiorcom. Dotyczy to nieodpłatnego oddania powodzianom do używania np. środków trwałych, które zastąpią te zniszczone kataklizmem.
– Przekazujący będzie mógł nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego. Niestety prawo to będzie ograniczone wspomnianym terminem – mówi ekspert z TPA Horwath.
Nowe przepisy wprowadzają szczególne terminy zawiadamiania urzędu skarbowego o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawa reguluje również udzielanie ulg w spłacie zobowiązań przez organy podatkowe, np. odroczenia płatności, rozłożenia jej na raty czy nawet umorzenia części lub całości zobowiązań podatkowych.
– Ustawa nie wskazuje, jakich zdarzeń dotyczą ulgi. Należy się spodziewać, że będą stosowane jedynie w przypadkach związanych z powodzią – ocenia Marcin Palusiński.
Ulgi będą udzielane na wniosek podatnika złożony w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 18 listopada 2011 r.