Spółka kupiła pieczątki, które są jej potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej.

– Jak należy je ująć w księgach rachunkowych – pyta pani Ewa z Krakowa.

Materiały biurowe, a więc i zaliczane do nich pieczątki firmowe, mogą być odpisywane w ciężar kosztów z pominięciem ewidencji magazynowej. David James, biegły rewident z Baker Tilly Poland, wyjaśnia, że do celów bieżącej ewidencji kosztów zużywanych materiałów biurowych w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe w układzie rodzajowym służy konto 411 – Zużycie materiałów. W jednostkach prowadzących księgi rachunkowe również w układzie kalkulacyjnym pozycję tę ewidencjonuje się dodatkowo na koncie 550 – Koszty zarządu.

Zużycie materiałów wykazuje się w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia, bez podlegającego rozliczeniu VAT. Jeżeli naliczony VAT nie może być rozliczony z podatkiem należnym, podwyższa cenę zakupu.

David James dodaje, że gdy zakupu materiałów dokonano z odroczonym terminem płatności, należy się posłużyć kontem 301 – Rozliczenie zakupu materiałów. VAT ujmujemy na koncie 224 – Rozliczenie VAT naliczonego.