W momencie uzyskania faktury za wykonane badanie sprawozdania finansowego utworzoną na ten cel rezerwę trzeba rozwiązać.
Na dzień bilansowy utworzyliśmy rezerwę na badanie sprawozdania finansowego, gdyż nie był znany całkowity koszt tego badania.
– Jak zaksięgować rozwiązanie rezerwy i zapłatę za badanie – pyta pan Krzysztof z Warszawy.
Spółka w swojej polityce rachunkowości może zdecydować o ujmowaniu na dzień bilansowy wszystkich kosztów związanych z danym rokiem obrotowym.
Renata Zielińska, partner w ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci, wyjaśnia, że dotyczy to m.in. kosztów związanych z badaniem sprawozdania finansowego, wyceną sporządzaną przez aktuariusza lub rzeczoznawcę majątkowego określających wielkość aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym.
Podmiot gospodarczy może także przyjąć zasadę, że ujmuje takie koszty w momencie ich poniesienia. Stosowane podejście powinien jednak stosować w sposób ciągły. Utworzenie rezerwy, jeśli prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5, może ująć zapisem: strona Wn konta 550 – Koszty ogólnego zarządu, strona Ma konta 646 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.
– Bez względu na sposób ewidencji kosztów rezerwę taką księguje się jako rozliczenia międzyokresowe – podkreśla Renata Zielińska.
Dodaje, że możemy ją wykazywać w rezerwach – gdy wartość kwoty umowy z audytorem na dzień szacunku nie jest znana.
Według rozmówczyni w momencie uzyskania faktury za wykonane prace dokonujemy następujących księgowań: strona Wn konta 420 – Usługi obce, strona Ma 490 – Rozliczenie kosztów i jednocześnie strona Wn konta 646 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami (zobowiązanie wobec audytora).
Ekspert wyjaśnia, że w przypadku, gdy kwota szacunku jest różna od wartości uzyskanej faktury – to na dzień otrzymania faktury dokonujemy doksięgowania lub wyksięgowania różnicy w korespondencji z kosztami według zasad stosowanych w spółce.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).