Inwestor, który dokonał transakcji zakupu i sprzedaży akcji spółki zagranicznej, a zapłata za transakcję realizowana była w walucie obcej, musi przeliczyć cenę zakupu i sprzedaży akcji na złote polskie do celów podatkowych.

Jak mówi Jacek Budziszewski, doradca podatkowy, dyrektor w Instytucie Studiów Podatkowych, zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o PIT przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jacek Budziszewski wskazuje, że w przypadku dokonania transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych po pierwsze należy ustalić przychody i koszty ich uzyskania wyrażone w walucie obcej. Następnie należy przeliczyć dwie kategorie (przychody i koszty) według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów i odpowiednio poniesienia kosztu. Po trzecie, po dokonaniu przeliczenia według wyżej wskazanych zasad należy od przychodu wyrażonego w złotych odjąć koszty wyrażone w złotych. Tak ustalony dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) podlegać będzie opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że dokonanie przeliczenia na złote dopiero po obliczeniu dochodu byłoby błędne i naruszało zasady określone w ustawie o PIT.

PRZYKŁAD

Rozliczenie dochodu z akcji

Podatnik kupił akcje spółki X za 1 tys. euro po kursie średnim NBP 3,8 zł. Następnie sprzedał akcje za 1,5 tys. euro po kursie średnim 3,9 zł. Jaki osiągnął dochód?

Podatnik osiągnął dochód do opodatkowania równy 2050 zł. Przychód ze sprzedaży wyniósł 5850 zł (1500 euro x 3,9 zł). Po odjęciu przeliczonego na złote kosztu zakupu akcji w wysokości 3800 zł (1000 euro x 3,8 zł) podatnik uzyskał dochód w wysokości 2050 zł.