Opłaty związane ze sprawdzaniem podmiotów gospodarczych przez służby ochrony państwa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje związane z dostępem do informacji niejawnych, mogą wnioskować do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego w celu weryfikacji jego tożsamości.
Jednak ABW albo SKW przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności przy sprawdzeniach przedsiębiorcy. W takiej sytuacji służby ochrony państwa po otrzymaniu od przedsiębiorcy wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wystawia przedsiębiorcy rachunek. W terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku przedsiębiorca wpłaca, na wskazane przez ABW albo SKW konto, kwotę wymienioną w rachunku.
Wysokość i tryb zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez ABW albo SKW za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. (Dz.U. nr 67, poz. 356).
Czy takie wydatki przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych?
Jak mówi Andrzej Ossowski, prowadzący Kancelarię Adwokacką A. Ossowski, zgodnie z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyraźnie przez ustawodawcę wyłączonych.
– Jeżeli zatem profil działalności gospodarczej podatnika wymaga lub może skutkować koniecznością uzyskania m.in. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, to tak poniesione wydatki mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu – dodaje ekspert.
Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest postępowaniem prowadzonym w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych. Opłaty te w zależności od rodzaju postępowania wynoszą od 0,65- -krotności do 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Rozporządzenie weszło w życie 14 kwietnia.