Opłaty związane ze sprawdzaniem podmiotów gospodarczych przez służby ochrony państwa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje związane z dostępem do informacji niejawnych, mogą wnioskować do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego w celu weryfikacji jego tożsamości.
Jednak ABW albo SKW przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności przy sprawdzeniach przedsiębiorcy. W takiej sytuacji służby ochrony państwa po otrzymaniu od przedsiębiorcy wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wystawia przedsiębiorcy rachunek. W terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku przedsiębiorca wpłaca, na wskazane przez ABW albo SKW konto, kwotę wymienioną w rachunku.