Gdy dochody pełnoletniego dziecka przekroczą limit 3089 zł, rodzic straci prawo do odliczenia.
Limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka (do ukończenia 25 lat) w wysokości 3089 zł obejmuje dwie kategorie dochodów. Po pierwsze są to dochody opodatkowane według skali podatkowej, przy czym pomija się kwoty otrzymane z renty rodzinnej. Po drugie to dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Ustalając, czy limit nie został przekroczony, należy także uwzględnić dochody uzyskane przez dziecko za granicą, osoby fizyczne bowiem mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów.
Jeżeli dziecko prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub w formie zryczałtowanej (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany), to rodzice nie mają prawa do ulgi prorodzinnej. Jednocześnie podobnie jak w latach poprzednich z ulgi nie mogą skorzystać także ci rodzice, którzy sami wybrali opodatkowanie w formie stawki liniowej bądź w formie zryczałtowanej. Należy jednak dodać, że jeśli rodzice poza dochodami opodatkowanymi ryczałtem osiągnęli także inne dochody – opodatkowane według skali, odliczą ulgę prorodzinną. Natomiast dochody dziecka pełnoletniego uzyskiwane z działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpływają na ulgę prorodzinną.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 4, art. 27f ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).