Darowizny na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywną kościoła podlegają odliczeniu od dochodu na odmiennych zasadach.
Podatnik może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Określenie darowizny przekazane na cele kultu religijnego należy rozumieć jako środki darowane nie tylko dla kościołów, ale również związków, organizacji religijnych i kościelnych osób prawnych. Mogą to być np. darowizny przekazane na budowę lub remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do świątyni. Wysokość odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Odliczenia z tytułu darowizn na cele kultu religijnego nie należy mylić z odliczeniem z tytułu darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. W odróżnieniu od darowizn na cele kultu religijnego, ich odliczenie nie jest limitowane. Podstawę odliczenia tego rodzaju darowizn stanowią przepisy ustaw kościelnych. Obdarowany ma obowiązek przekazać darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny. Ponadto w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny obdarowany powinien przekazać darczyńcy sprawozdanie o wykorzystaniu darowizny.