Spółka będzie zmieniać opony zimowe na letnie w służbowych samochodach.

– Jak koszty z tym związane ująć w księgach – pyta pan Wiesław z Koszalina.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w firmie doradczej KPMG, wyjaśnia, że w przypadku wymiany opon zimowych na letnie w samochodzie stanowiącym środek trwały nie dochodzi do wzrostu jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Zatem koszty związane z sezonową wymianą opon nie zwiększają wartości początkowej samochodu. Wymiana opon jest dokonywana w ramach zwykłej eksploatacji samochodu.

– Ma ona na celu dostosowanie ogumienia do zmienionych warunków eksploatacyjnych występujących w umownie określanym sezonie letnim – twierdzi nasz rozmówca.

Koszty związane z wymianą opon zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Według Adama Misińskiego nabycie opon ujmuje się na koncie zużycia materiałów w zależności od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej w układzie rodzajowym (zespół 4) i/lub kalkulacyjnym (zespół 5). Koszty wymiany opon, jeżeli zajmuje się tym zewnętrzna firma, księguje się na koncie kosztów usług obcych w zespole 4 lub 5. Identycznie księguje się koszty przechowywania kompletów opon letnich oraz zimowych, jeżeli ich przechowywanie powierzono takiej firmie.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).