Podatnik poniósł stratę związaną ze zbyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy ma prawo do odliczenia tej straty od dochodów osiągniętych z innych funduszy inwestycyjnych?

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy. Jak podkreśla bydgoska izba skarbowa, dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Brak możliwości kompensowania strat wynika z faktu, że dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz zagranicznych funduszach kapitałowych jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem, który ze swej istoty jest pobierany od każdej konkretnej wypłaty, niezależnie od ewentualnych aktualnych czy wcześniejszych strat podatkowych z tego źródła przychodów.

Ponieważ pobierany jest zryczałtowany podatek przez płatnika, podatnik nie składa zeznania podatkowego i nie ma też możliwości odliczania poniesionej straty.

20 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).