Podatnik, który poniósł straty na inwestycjach w fundusze, nie odliczy ich od dochodów osiągniętych z innych funduszy.
Podatnik poniósł stratę związaną ze zbyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy ma prawo do odliczenia tej straty od dochodów osiągniętych z innych funduszy inwestycyjnych?
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.