Inwestor nie może zapłacić niższego podatku od dochodów z akcji, odliczając straty z funduszy inwestycyjnych.

Wczoraj NSA uchylił korzystny dla podatników wyrok sądu pierwszej instancji, który pozwolił podatnikowi odliczyć stratę z funduszy inwestycyjnych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji. Według NSA taka praktyka jest nieprawidłowa i narusza przepisy podatkowe.

Sprawa, którą zajął się sąd, dotyczyła interpretacji podatkowej. Według podatnika możliwe jest pomniejszenie dochodu ze sprzedaży akcji o straty poniesione z tytułu inwestycji w funduszach kapitałowych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tego nie zabrania. Jeśli nawet konstrukcja zeznania PIT-38 tego nie uwzględnia, to konstrukcja formularza jest, zdaniem podatnika, wtórna w stosunku do przepisów ustawy. Ponadto oba rodzaje dochodów są opodatkowane tą samą 19-proc. stawką.

Minister finansów, wydając interpretację, nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Według niego mimo że przychody z funduszy kapitałowych oraz przychody z tytułu zbycia papierów wartościowych należą do tego samego źródła, tj. przychodów z kapitałów pieniężnych, to przepisy ustawy o PIT nie dają możliwości odliczenia straty w ten sposób. Dochody te opodatkowane są w różny sposób – podatkiem zryczałtowanym pobieranym przez płatnika i podatkiem rozliczanym na zasadach ogólnych przez samego podatnika.

Podatnik zaskarżył interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sprawę wygrał. W świetle tego wyroku inwestorzy indywidualni, którzy osiągnęli dochód z akcji i stratę z funduszu inwestycyjnego, mogli skompensować ten dochód ze stratą w rocznym zeznaniu PIT-38.

NSA uchylił jednak ten wyrok w całości, podważając go całkowicie. Według sądu rację ma minister finansów.

Sędzia Zbigniew Kmieciak podkreślił, że błędem jest łączenie dwóch rodzajów inwestycji, z których dochody są opodatkowane zupełnie innymi reżimami podatkowymi. Taka praktyka jest niedopuszczalna. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 565/10