Inwestor, który w zeszłym roku osiągnął zyski z zagranicznych giełd, musi w zeznaniu rocznym PIT 2010 wykazać dochód zagraniczny przeliczony na złote polskie.
Dochody z tytułu transakcji zagranicznych podlegają opodatkowaniu 19-proc. na takich samych zasadach jak dochody uzyskane z polskiej giełdy.
Przepis art. 30b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określa, że opodatkowaniu podlega dochód z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych bez względu na miejsce ich uzyskania.
Jak mówi Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, wszystkie przychody i koszty podatkowe, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają przeliczeniu na złote polskie, ponieważ podatek płaci się od dochodu uzyskanego w złotych.
W stosunku do przychodów giełdowych uzyskanych w 2010 roku poniesionych w walucie obcej zastosowanie ma art. 17 ust. 4 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 roku. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Na analogicznych zasadach przelicza się koszty poniesione w walutach obcych, tj. według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Pamiętać również trzeba, że przy rozliczeniu tych dochodów uzyskiwanych poza terytorium Polski zastosowanie znajdują postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych między Polską a krajem, w którym podatnik inwestował w papiery wartościowe czy instrumenty pochodne.
W rozliczeniu rocznym PIT-38 podatnik wykazuje przychody uzyskane za granicą w części C w poz. 2 (inne przychody), natomiast kwotę podatku zapłaconego za granicą w części D w poz. 33, podając przy tym w poz. 31 stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok