Aby można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone odsetki od pożyczki, umowa pożyczki musi zostać wykonana.
Zawarcie umowy pożyczki pieniędzy oraz przeksięgowanie środków między kontami pożyczkodawcy nie jest wystarczające do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od tej pożyczki przez pożyczkobiorcę. Aby było to możliwe, konieczne jest faktyczne wydanie pieniędzy pożyczkobiorcy. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
W rozpatrywanej sprawie udziałowiec spółki z o.o. udzielili jej oprocentowanej pożyczki. Zgodnie z umową odsetki miały być płatne co miesiąc.
W wyniku kontroli skarbowej zakwestionowana została wysokość kosztów uzyskania przychodów zadeklarowana przez spółkę. Organy ustaliły, że kwota pożyczki nie została faktycznie przekazana na rachunek bankowy spółki ani też wpłacona do jej kasy. Dokonane zostało jedynie przeksięgowanie kwoty pożyczki z konta określającego zobowiązania wobec właściciela na konto udzielone pożyczki.
Zdaniem spółki pożyczka pieniędzy wiązała się z wniesieniem przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez udziałowca. Udziałowiec nie pobrał dla siebie wypracowanego zysku z tego przedsiębiorstwa. Skoro w ramach przedsiębiorstwa wniesionego aportem pozostawiono znaczne środki pieniężne, w stosunku do których właściciele posiadali prawo rozporządzania, to te niepobrane środki należy traktować jako zobowiązanie spółki w stosunku do właściciela przedsiębiorstwa. W ocenie, spółki jeżeli więc wspólnik udzielił spółce pożyczki, to mógł zdecydować, że środki na realizację tej pożyczki zostaną przekazane spółce przez przeksięgowanie między kontami.
Spółka zaskarżyła decyzję, ale sąd pierwszej instancji nie podzielił jej stanowiska. Również NSA nie przyznał racji spółce i uznał, że między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą nie doszło do przeniesienia posiadania środków pieniężnych. W ocenie sądu przeksięgowanie między kontami nie może być uznane za przeniesienie posiadania, ponieważ środki pieniężne, które były przedmiotem tej czynności o charakterze księgowym, cały czas znajdowały się w posiadaniu spółki i były jej własnością. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 2041/09