Podatniczka zaciągnęła pożyczkę, którą chce przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Czy wydatki związane z tym kredytem, np. spłacane odsetki, będą mogły być kosztem tej firmy – pyta pani Hanna z Koszalina.

Przyszli przedsiębiorcy często ponoszą wydatki jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, np. zaciągają kredyty na założenie firmy.

Marek Janikowski, asystent podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, przytacza interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r. (nr IPPB1/415-473/09-3/AM), w której organ zauważył, że koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Związek z przychodem

Zapłata odsetek od kredytu, który jest zaciągany na cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, będzie miało związek z osiągniętymi w przyszłości przychodami.

Zdaniem Marka Janikowskiego tego typu wydatek w świetle art. 15 ustawy o CIT oraz art. 22 ustawy o PIT jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie będzie on miał pośredni związek z osiągniętymi przychodami. W związku z tym odsetki od kredytu, które zostaną zapłacone przed rozpoczęciem działalności, mogą być zaliczone do kosztów.

– Tak poniesione wydatki powinny być ujęte jako koszty podatkowe w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej – radzi Marek Janikowski.

Agnieszka Poręba, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand, dodaje, że kosztem podatkowym może być każdy koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego też w sytuacji, gdy podatnik zaciąga kredyt związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej, odsetki od tego kredytu będą dla niego kosztem podatkowym.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych. Oznacza to w praktyce, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie odsetki zapłacone.

Odsetki skapitalizowane

Nasza rozmówczyni tłumaczy też, że możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dotyczy także odsetek skapitalizowanych. Kapitalizacja polega na doliczeniu odsetek do kwoty głównej długu. Dochodzi zatem do dopisania naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty kredytu za zgodą wierzyciela, dzięki czemu już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki.

– Zatem także skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego dla osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – argumentuje Agnieszka Poręba.

Zastrzega od razu, że odmiennym zasadom podlegać będą odsetki od kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji, np. zakup bądź wybudowanie budynku. Nie zalicza się do kosztów odsetek zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Takie odsetki będą powiększać wartość początkową inwestycji, stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Ważne!

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu