Kontrolujący nie muszą mieć kolejnych upoważnień do kontroli w kilku postępowaniach, jeśli biorą udział w całym procesie kontroli podatnika.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku czynności kontrolnych dotyczących tego samego rodzaju zobowiązań podatkowych w spółce nie jest konieczne wydanie kolejnych upoważnień dla kontrolujących, nawet jeśli jedno postępowanie, w związku z którym zostało wydane upoważnienie, zostało zakończone.
W rozpatrywanej sprawie spółka zaskarżyła decyzję organu kontroli skarbowej wymierzającej wysokość zobowiązania w CIT. W ocenie organu spółka zawyżyła koszty przez zaliczenie do nich wydatków poniesionych na podstawie faktur wystawionych przez kontrahenta. W wyniku czynności kontrolnych ustalone zostało, że jeden z kontrahentów spółki nie miał wykazanej sprzedaży tej usługi.
Spółka zaskarżyła decyzję organu, zarzucając naruszenie zasad postępowania, przez nieuznanie jako dowodu w sprawie, dokumentacji technicznej montażu urządzeń, a także nieprzeprowadzenia dowodu z konfrontacji niezgodnych zeznań świadków. Ponadto wskazała na wadliwość wydanej decyzji z uwagi na naruszenie art. 13 ust. 5 i ust. 6 ustawy o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214), w związku z niewydaniem aktualnego upoważnienia do kontroli. Upoważnienie dotyczyło postępowania zakończonego decyzją, która została uchylona przez organ. Następnie wszczęto kolejne postępowanie, w którym kontrolujący zaczęli badać dokumentację księgową spółki.
NSA nie zgodził się, że brak kolejnego upoważnienia dla kontrolujących jest niezgodny z prawem i powoduje, że decyzja wydana w wyniku tej kontroli jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 2032/09