Torby przekazane sołtysom, które wykorzystywane są do transportu podatków, powinny zostać potraktowane jako nieodpłatne świadczenia.
Gmina kupiła dla sołtysów torby służące im do inkasa podatków. Jak taki zakup opodatkować?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
– Przez nieodpłatne świadczenia należy rozumieć przede wszystkim przychody o charakterze rzeczowym, jak np. torby otrzymane przez sołtysów do prac związanych z inkasem podatków – uważa Anna Fierek, konsultant w TPA Horwath.
Dodaje, że działalność sołtysa związana z poborem podatków traktowana jest jako działalność wykonywana osobiście. Generalnie torby przekazane sołtysom, które wykorzystywane są do transportu inkasowanych podatków, powinny być traktowane jako nieodpłatne świadczenia, z tytułu których należy rozpoznać przychód do opodatkowania.
– Przychód powinien zostać ujęty jako praca z działalności wykonywanej osobiście i zostać doliczony do pozostałych przychodów sołtysa z tego źródła związanych np. z otrzymanymi dietami z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach rady gminy – podpowiada Anna Fierek.
Twierdzi też, że konieczność rozpoznania przychodu należy uzależnić od tego, czy przekazane torby będą wykorzystywane jedynie w ramach wykonywanej pracy, a urząd gminy kierował się przesłankami gospodarczymi, udostępniając je sołtysom. Wydaje się, że wystarczająco racjonalnym uzasadnieniem przekazania toreb jest zabezpieczenie inkasowanych podatków.
– Jeżeli więc udostępnione torby nie byłyby wykorzystywane przez sołtysów w celach prywatnych, nie należy rozpoznawać dodatkowego przychodu do opodatkowania – sugeruje ekspert z TPA Horwath.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność. Jeżeli więc torby zostałyby zakupione bezpośrednio przez sołtysów, a urząd gminy zwróciłby koszty ich nabycia, zwrot wydatków mógłby zostać zwolniony z opodatkowania.
Przychód rozpoznany według zaprezentowanych zasad zostaje pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. Od tak obliczonej podstawy opodatkowania – jak stwierdza Anna Fierek – płatnik, którym w tym przypadku jest urząd gminy, odprowadza do dnia 20 następującego miesiąca, po którym pobrano podatek, zaliczkę na PIT w wysokości 18 proc. Podatnik osiągający dochody z działalności wykonywanej osobiście jest zobowiązany do ich wykazania w zeznaniu wraz z pozostałymi dochodami uzyskanymi w danym roku.