Podatnik, który otrzymał w 2010 roku zwrot składek ubezpieczeniowych, będzie musiał wykazać je w zeznaniu PIT jako swój przychód.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek nalicza i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.
Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, przypomina, że gdy zostanie przekroczony limit, płatnik zaprzestaje naliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy, praktycznie niemożliwe jest ustalenie na bieżąco momentu przekroczenia limitu.