Odsetki za zwlokę od niezapłaconego cła powinny być liczone od dnia powstania długu celnego.
Podatnik zaniżył wartość towaru w zgłoszeniu celnym, które zostało zakwestionowane przez organy celne.
– W jaki sposób powinny być wyliczone odsetki – pyta pan Michał z Tomaszowa.
Na osobie zgłaszającej towary do importowej procedury celnej, która powoduje powstanie długu celnego, ciąży obowiązek obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym prawidłowej kwoty należności celnych oraz należnych podatków.
Zakwestionowanie przez organy celne prawidłowości zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym danych wpływających na wysokość tych należności może prowadzić do zobowiązania osoby zgłaszającej towary do procedury celnej do dopłaty kwoty cła, VAT i akcyzy.
W takiej sytuacji zgłaszający towar musi liczyć się również z obowiązkiem zapłaty odsetek od nieuiszczonej kwoty. Co do odsetek od nieuiszczonej kwoty cła wspólnotowy kodeks celny wyraźnie stanowi, że odsetki te są pobierane przez organy celne w celu uniknięcia uzyskania jakiejkolwiek korzyści finansowej.
Polskie przepisy celne doprecyzowują, że odsetki te pobierane są w przypadku, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych w zgłoszeniu celnym.
– Odsetki naliczane są zwykle, gdy zgłaszający zaniży wartość celną towaru, zastosuje niższą niż wymagana stawkę celną lub uchybi przepisom regulującym zasady dokumentowania pochodzenia towarów – precyzuje Sylwester Witalis, starszy konsultant w PwC.
Z wyjątkiem sytuacji szczególnych odsetki są naliczane od niezaksięgowanej i niepobranej kwoty należności celnej od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do dnia powiadomienia przez organy celne o tej kwocie dłużnika.
– Jest to o tyle istotne, że niekiedy importerzy przyjmują mylnie, iż w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości należności celnych i konieczności dopłaty kwoty cła, odsetki te liczone powinny być od pierwszego dnia po upływie terminu, w którym zazwyczaj upływa termin płatności należności celnych, tj. po 10 dniach od daty powiadomienia o kwocie długu celnego – podkreśla Andrzej Milczarczyk, menedżer w PwC.
Kwota odsetek od należności celnych powinna być wyliczona samodzielnie przez dłużnika celnego w wysokości oraz według zasad określonych w Ordynacji podatkowej.
Podstawa prawna
Art. 65 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.).