Czynność przeniesienia własności nieruchomości przez wspólnika na rzecz innego wspólnika spółki osobowej nie podlega VAT.
Wspólnicy działający w spółce jawnej mają zamiar dokonać transakcji przeniesienia własności do lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona jest ich współwłasność na trzeciego wspólnika. Przedmiotem działalności żadnego ze wspólników nie jest obrót nieruchomościami.
– Czy taka transakcja podlega VAT – pyta pan Konrad z Katowic.
Taka transakcja może sugerować opodatkowanie VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez dostawę towarów rozumie się co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Towarami będą m.in. grunty oraz budynki, budowle i ich części.
Jednak – jak zauważa Katarzyna Zembrzuska, konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe – to, czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała VAT jako dostawa towarów, zależeć będzie jednak od tego, czy podmiot dokonujący sprzedaży działa w takim przypadku jako podatnik VAT, czy nie.
Istotne jest również, że podatnikami VAT mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wynika z tego, że podatnikiem VAT może być spółka osobowa, a nie jej wspólnicy.
– Natomiast przeniesienie własności nieruchomości przez wspólnika na rzecz innego wspólnika spółki osobowej nie będzie podlegała VAT, jeśli sprzedaż ta nie będzie miała znamion działalności gospodarczej – dodaje ekspert.
Zaznacza też, że gdy wspólnik – osoba fizyczna jest w posiadaniu nieruchomości, którą nabyła nie z zamiarem jej odsprzedaży i nie służy ona prowadzonej przez nią firmy, to sprzedaż ta nie będzie miała znamion działalności gospodarczej. Zatem przeniesienie własności nieruchomości przez wspólnika na innego wspólnika spółki osobowej będzie, co do zasady, pozostawała poza zakresem VAT, ale będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).