Kwestię doręczania pism, w tym decyzji podatkowych, reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie przepisami zawartymi w rozdziale 5 tej ustawy pisma organów podatkowych doręcza się, co do zasady, stronie, chyba że strona działa przez przedstawiciela lub ustanowiła pełnomocnika.
Wtedy bowiem organ podatkowy doręcza pisma przedstawicielowi lub pełnomocnikowi strony. O każdorazowej zmianie adresu strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika należy niezwłocznie zawiadomić organ podatkowy. W przeciwnym razie, tj. w razie braku wywiązania się z tego obowiązku, uznaje się dla celów dowodowych, że pismo zostało doręczone pod dotychczasowym adresem.
Jeśli chodzi o obowiązki samego organu podatkowego, jest on zobowiązany doręczyć pismo stronie za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, własnych pracowników lub osoby uprawnionej do tego na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pismo może zostać doręczone przez sołtysa za pokwitowaniem. Doręczanie pism może odbywać się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wyjątkiem w tym zakresie są zaświadczenia). Niemniej należy pamiętać, że doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie w odpowiedzi na wcześniejszy wniosek strony albo gdy strona wyraziła zgodę na taki sposób doręczania jej pism przez organ podatkowy. O każdej zmianie zgłoszonego wcześniej fiskusowi adresu elektronicznego należy zawiadomić organ podatkowy.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).