Prawo do zastępowania podatnika przed urzędami skarbowymi może być odwołane w każdej chwili, a dokument pełnomocnictwa powinien być zwrócić mocodawcy.
Podatnik ustanowił pełnomocnika do spraw podatkowych. Jednak nie ufa tej osobie i chciałby odwołać pełnomocnictwo.
– Czy jest możliwe odwołanie pełnomocnictwa do występowania przed urzędem skarbowym – pyta pan Piotr z Podłęża.
Ordynacja podatkowa reguluje jedynie niektóre kwestie związane z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu podatkowym. W pozostałym zakresie odsyła do przepisów prawa cywilnego.
Aleksandra Rutkowska, ekspert podatkowy w Ernst & Young, wyjaśnia, że w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa musimy posiłkować się właśnie regulacjami cywilnymi. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili. Nie ma określonej formy, jakiej mocodawca powinien dochować, by odwołanie pełnomocnictwa było skuteczne, chyba że pełnomocnictwo zawiera inne zastrzeżenie.
– Istotne jest to, że odwołanie ma być jasne dla pełnomocnika, który powinien zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa – podpowiada Aleksandra Rutkowska.
Nasza rozmówczyni dodaje, że jeżeli odwołanie pełnomocnictwa ma miejsce w toku postępowania podatkowego, mocodawca powinien poinformować o tym organ prowadzący postępowanie. Informacja organu prowadzącego postępowanie ma znaczenie dla ważności czynności dokonywanych przez odwołanego pełnomocnika. Co do zasady – jak podkreśla Aleksandra Rutkowska – czynności takie są ważne, o ile zostały dokonane w granicach pierwotnego umocowania, chyba że organ wiedział o odwołaniu pełnomocnika lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
– Tym samym jeżeli organ doręczy np. decyzję już po odwołaniu pełnomocnictwa, ale przed powiadomieniem o tym organu, to takie doręczenie powinno zostać uznane za skuteczne – ocenia ekspert z Ernst & Young.
Jednocześnie zastrzega, że nie stanowi odwołania dotychczasowego pełnomocnictwa samo doręczenie organowi podatkowemu dokumentu potwierdzającego umocowanie innego pełnomocnika. Należy pamiętać, że odwołanie pełnomocnictwa np. ostatniego dnia biegu terminu do wniesienia odwołania nie stanowi przyczyny przywrócenia terminu, jeżeli strona spóźni się z wniesieniem odwołania.