PIT 2010 - Podatnik, którego dochody w 2010 roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, musi złożyć zeznanie roczne. Podatek wyniesie 0 zł.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym roku ostatnim dniem na złożenie PIT jest 2 maja, bo 30 kwietnia wypada w sobotę.
Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wyjaśnia, że z przepisu tego wynika, że każdy podatnik, który osiągnął dochód lub stratę, ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym stosowny formularz. Obowiązek ten jest niezależny od wysokości osiągniętego dochodu albo straty, w szczególności obowiązek złożenia zeznania ciąży również na podatnikach, którzy osiągnęli dochód nieprzekraczający 3091 zł, tj. dochód w wysokości niepodlegającej opodatkowaniu.
– Wypłacane w trakcie roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – przypomina Dominika Dragan-Berestecka.
Płatnicy potrącają od wypłacanych wynagrodzeń zaliczki na podatek, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Stąd też – jak dodaje Dominika Dragan-Berestecka – jeżeli na koniec roku okaże się, że kwota dochodu osiągniętego w roku podatkowym nie przekroczyła 3091 zł, podatnikowi będzie przysługiwał zwrot wpłaconych przez płatnika zaliczek na podatek (nadpłata). Zwrot nadpłaty jest możliwy tylko po złożeniu zeznania rocznego.