Podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą. Jednak pod koniec 2010 roku sprzedał maszynę, której używał w tej firmie. Maszyna była wpisana do ewidencji środków trwałych.

– Czy taka sprzedaż wiąże się z jakimiś obowiązkami podatkowymi – pyta pan Konrad z Polkowic.

Począwszy od 20 września 2008 r. istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez podatnika. Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, przypomina, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik ma prawo dokonywać określonych w stosownych przepisach czynności, w tym podatnik ma możliwość dokonywania sprzedaży majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Obowiązki

Zawieszenie działalności gospodarczej uprawnia podatnika do niepłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Jednocześnie – jak zauważa Joanna Patyk – podatnicy są nadal zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Przedmiotową deklarację podatkową o wysokości uzyskanego dochodu/poniesionej straty składa się w szczególności gdy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nastąpiła sprzedaż środka trwałego.

– Brak złożenia stosownej deklaracji podatkowej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej jest traktowane na równi z brakiem złożenia zeznania podatkowego w sytuacji gdy taka działalność nie została zawieszona – ostrzega nasza rozmówczyni z Kancelarii Podatkowej Tax & Business.

Z kolei Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan, wyjaśnia, że ustawa o podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których dotyczy to zawieszenie.

– Zwolnienie to nie obejmuje jednak okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Do takich czynności należy bez wątpienia sprzedaż własnych środków trwałych przedsiębiorcy – stwierdza Małgorzata Pastuszek.

Skutki transakcji

W przypadku powstania dochodu podatkowego w związku ze sprzedażą środka trwałego należy – jak podpowiada Joanna Patyk – wraz z zeznaniem podatkowym uiścić stosowny podatek dochodowy.

Również Małgorzata Pastuszek podkreśla, że pomimo iż przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, w sytuacji gdy wykonał czynność opodatkowaną, a więc w naszym przypadku dokonał sprzedaży środka trwałego, ma obowiązek opodatkowania tej sprzedaży na ogólnych zasadach oraz powinien złożyć w określonym ustawowo terminie deklarację VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży.

Ważne!

W trakcie zawieszenia działalności nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, gdyż z założenia środki trwałe nie są w tej działalności wykorzystywane. Jednocześnie podatnik ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które są związane z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów