Takie zmiany zawiera projekt nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.

Od 1 stycznia 2011 r. usługi prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków (w rozumieniu m.in. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) objęto 23-proc. stawką VAT. Od 1 kwietnia 2011 r. podatnicy dostaną zwolnienie i będą mogli stosować je wstecz, czyli od 1 stycznia. Ma obowiązywać do końca roku. Możliwość zastosowania zwolnienia uzależniona będzie od spełnienia następujących warunków:

● prace konserwatorskie i restauratorskie będą musiały być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac oraz

● zabytek musi być przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania prac objęty wpisem do rejestru zabytków lub wpisem do inwentarza muzeum lub wchodzić w skład narodowego zasobu bibliotecznego, oraz

● na prowadzenie tych prac zostanie wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.