Muzea rejestrowane są z mocy ustawy zwolnione z podatku od nieruchomości. Jeśli jednak wynajmą grunt lub budynek, to podatek powinien zapłacić najemca.
Muzeum złożyło do wójta gminy wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, m.in. za rok 2008, twierdząc, że wyniosła ona wówczas ponad 1,6 tys. zł. Wskazało, że grunty i budynki znajdujące się we władaniu muzeów rejestrowanych (wpisanych do państwowego rejestru muzeów prowadzonego przez ministra kultury) są zwolnione z podatku od nieruchomości.
Wójt odmówił jednak stwierdzenia nadpłaty, wskazując, że muzeum wynajęło budynek gospody, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Spór trafił do WSA w Gdańsku.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.) zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są wszystkie grunty i budynki będące we władaniu muzeów rejestrowanych. Chodzi więc również o nieruchomości, które zostały oddane przez muzea w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu. Sąd dodał, że zawarcie umowy najmu prowadzi do ograniczeń w zakresie korzystania z nieruchomości, ale nie sprawia, że przestała być ona we władaniu muzeum rejestrowanego. Z wyroku wynika więc, że placówka będzie zwolniona z podatku, nawet jeśli wynajmuje budynek.
Nie oznacza to jednak, że podatek od nieruchomości w ogóle nie zostanie zapłacony. Sąd zwrócił bowiem uwagę, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wyklucza opodatkowania podmiotów, które władają nieruchomością jako posiadacze zależni. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy podatnikiem tej daniny może być posiadacz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli jego posiadanie jest oparte na umowie zawartej z właścicielem, na podstawie innego tytułu prawnego lub nawet bez takiego tytułu. Sąd stwierdził, że w takiej sytuacji to na najemcy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.
W rezultacie jeśli okaże się, że muzeum płaciło podatek za gospodę, to wystąpiła nadpłata i ma ono prawo do jej zwrotu. Sąd przyznał, że nie może tego jednoznacznie rozstrzygnąć, bo w aktach sprawy nie ma informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości znajdujących się we władaniu muzeum. Ma to zbadać organ podatkowy. Wyrok jest nieprawomocny.
Podatnikiem może być posiadacz zależny nieruchomości, a więc np. najemca lub dzierżawca
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 5 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1274/12