Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał zasady stosowania ulgi rehabilitacyjnej. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik jest opiekunem prawnym syna, który jest w stanie wegetatywnym. Syn ma orzeczoną całkowitą niepełnosprawność. Przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Syn otrzymuje najniższą rentę z ZUS, która jest przeznaczona w całości na opłacanie jego pobytu w zakładzie. Brakującą kwotę pokrywa ojciec ze swoich dochodów. Roczny dochód syna nie przekracza 9120 zł.

Dyrektor stołecznej izby wskazał, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Zakładem opieki zdrowotnej jest m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy. Zakład ten udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

Ustawodawca w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określił rodzaje zakładów, w których pobyt i związane z nim wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobą niepełnosprawną można uznać za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

Zatem podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu za 2010 rok w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za pobyt syna w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Wydatek ten podlega odliczeniu roku podatkowym, w którym został poniesiony. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Z dokumentów powinno wynikać, kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2011 r. (nr IPPB4/415-952/10-2/JK).