Wydatki poniesione na towary handlowe i wyposażenie, sfinansowane z dotacji z urzędu pracy, będą kosztem podatkowym.
Podatnik otrzymał z urzędu pracy jednorazowe dofinansowanie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, tj. środki przyznane przez starostę bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Za te środki przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej zakupiono towary handlowe i środek trwały (w części ze środków własnych i w części z przyznanego dofinansowania) oraz meble. Czy te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Tak, jeśli chodzi o towary handlowe i wyposażenie (o ile meble nie zostały zaliczone do środków trwałych). Nie, jeśli chodzi o środki trwałe (w części sfinansowanej przyznanym dofinansowaniem).
Fakt sfinansowania wydatków na zakup towarów handlowych oraz wyposażenia ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Wydatki sfinansowane z tych środków nie zostały bowiem wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów, a więc co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o ile spełniają kryterium zaliczenia do kategorii kosztu. Wydatki te mogą jednak zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero po uruchomieniu przez podatnika działalności gospodarczej, tj.:
towary handlowe – należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanentem początkowym; towary będą zaliczone do kosztów przez uwzględnienie różnic pomiędzy remanentem początkowym i końcowym sporządzonym na koniec roku podatkowego (lub na koniec okresu, jeżeli remanent sporządzany jest w trakcie roku); gdyby zakupu dokonano po rozpoczęciu działalności gospodarczej – wydatek będzie kosztem w momencie jego poniesienia),
● wyposażenie – wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio po rozpoczęciu działalności (jeżeli składnika nie zaliczono do środków trwałych); przy czym – składnik majątku o wartości przekraczającej 1,5 tys. zł należy objąć ewidencją wyposażenia,
● środki trwałe:
– odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, w części pokrytej z Funduszu Pracy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do tej części wartości początkowej, która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie środka trwałego zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, w tym przypadku w formie dofinansowania,
– podobne zasady będą obowiązywały, jeżeli meble wprowadzono do ewidencji środków trwałych i np. odpisu amortyzacyjnego, dokonano jednorazowo.
Podstawa prawna
Art. 22, 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).