Wobec podatnika urząd skarbowy rozpoczął prowadzenie postępowania podatkowego.

– Czy będę miał czas na wypowiedzenie w sprawie zebranego materiału dowodowego – pyta pan Adam z Mielna.

Strona postępowania podatkowego ma ustawowo zagwarantowane prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego wobec niej postępowania.

W ramach postępowania podatnik może składać stosowne wnioski dowodowe, uczestniczyć w przeprowadzaniu przez organ niektórych dowodów (np. dowodu z oględzin lub z zeznań świadków) oraz prezentować organowi własne stanowisko w sprawie przebiegu postępowania i jego wyników.

Mariusz Gumola, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zwraca uwagę, że szczególnym przejawem prawa do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym jest uprawnienie podatnika do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W celu zagwarantowania realizacji tego ostatniego uprawnienia ustawodawca nałożył na organ podatkowy obowiązek wyznaczenia stronie przed wydaniem decyzji terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Równocześnie wprowadzono zasadę, że dana okoliczność faktyczna może być uznana przez organ za udowodnioną tylko wtedy, gdy strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

– Termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego wynosi 7 dni. Termin ten należy liczyć od dnia doręczenia podatnikowi pisma (postanowienia) organu podatkowego w przedmiocie wyznaczenia tego terminu – wyjaśnia Mariusz Gumola.

Ekspert dodaje, że termin ten zostanie dochowany, jeżeli przed jego upływem podatnik złoży pismo z wypowiedzeniem się w siedzibie organu albo nada je w placówce pocztowej. Bezskuteczny upływ tego terminu nie powoduje, że podatnik bezpowrotnie traci prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Podatnik może to uczynić również później – do czasu wydania przez organ decyzji. Mariusz Gumola ostrzega: po bezskutecznym upływie terminu 7-dniowego organ nie ma obowiązku dalszego oczekiwania na ewentualne stanowisko podatnika.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).