Wezwanie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa przy wydawaniu interpretacji podatkowych jest czynnością procesową, której termin można przywrócić.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę, której istotą była odpowiedź na pytanie, czy 14-dniowy termin wezwania na piśmie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaną interpretacją można przywrócić.
W rozpatrywanej sprawie minister finansów wydał indywidualną interpretację podatkową, uznającą za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku. W interpretacji podatnik został pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia skargi do sądu. Zgodnie z art. 52 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu.
W analizowanej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało wniesione po ustawowym terminie. Podatnik złożył więc wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wezwania. Zdaniem ministra finansów przepisy nie przewidują możliwości przywrócenia tego terminu. Ponadto minister w formie postanowienia odmówił wydania postanowienia w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu. Podatnik złożył skargę do WSA, który przyznał mu rację. Organ podatkowy wniósł od tego wyroku skargę do NSA. W efekcie sprawa została przejęta do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów, ze względu na poważne wątpliwości, a konsekwencją było wydanie uchwały.
W ocenie NSA rozpatrywany termin nie jest terminem materialnoprawnym, ale terminem procesowym. Terminy procesowe natomiast mogą być przywracane.
Ten nadzwyczajny środek zaskarżenia, jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Małgorzata Niezgódka-Medek, nie może być traktowany odmiennie od klasycznych środków zaskarżenia (np. odwołanie lub zażalenie). W przeciwnym przypadku podatnik zostałby pozbawiony prawa do uruchomienia sądowej kontroli aktów i czynności dokonywanych przez organy publiczne. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT I FPS 5/10
14 dni ma podatnik na wezwanie ministra do usunięcia naruszenia prawa