Wezwanie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa przy wydawaniu interpretacji podatkowych jest czynnością procesową, której termin można przywrócić.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę, której istotą była odpowiedź na pytanie, czy 14-dniowy termin wezwania na piśmie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaną interpretacją można przywrócić.
W rozpatrywanej sprawie minister finansów wydał indywidualną interpretację podatkową, uznającą za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku. W interpretacji podatnik został pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia skargi do sądu. Zgodnie z art. 52 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu.