U podatnika urząd skarbowy rozpoczął postępowanie podatkowe.

– Czy przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, w jakim czasie powinno się ono zakończyć – pyta pan Krzysztof z Poznania.

Ordynacja podatkowa wskazuje, jakie podmioty mają wpływ na długość postępowania oraz jakie okoliczności tę długość powinny determinować. Mariusz Gumola, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wskazuje, że podstawowa w tym względzie zasada szybkości nakazuje organom podatkowym, aby działały w sprawie wnikliwie i szybko, za pomocą możliwie najprostszych środków prowadzących do jej załatwienia. Sprawy zaś niewymagające zbierania dowodów załatwiały niezwłocznie.

– Rozwinięciem tej zasady są przepisy określające terminy załatwiania spraw – podpowiada Mariusz Gumola.

I tak sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie materiałów będących w dyspozycji organu, należy załatwiać niezwłocznie. Gdy istnieje potrzeba gromadzenia dowodów, sprawę należy rozstrzygnąć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. W razie złożenia odwołania organ II instancji musi je rozpatrzyć w ciągu dwóch miesięcy, gdy zaś w toku postępowania odwoławczego przeprowadził rozprawę lub podatnik wnioskował o jej przeprowadzenie, czas ten wydłuża się do trzech miesięcy.

– Trzeba jednak pamiętać, że podane terminy mają charakter instrukcyjny, a więc ich przekroczenie nie skutkuje niemożnością dalszego procedowania przez organ podatkowy – wyjaśnia Mariusz Gumola.

Ekspert dodaje, że w efekcie organ może wydłużyć czas postępowania ponad ten, który został przewidziany w ustawie, zawiadamiając podatnika o przyczynach opóźnienia i o nowym terminie załatwienia sprawy.

– W praktyce postępowanie może toczyć się zarówno dwa miesiące, jak i dwa lata – mówi Mariusz Gumola.

Czas załatwiania spraw podatkowych uzależniony jest bowiem od realiów i stopnia skomplikowania sprawy oraz sposobu działania konkretnego organu.

Ważne!

Podatnik może w razie przewlekłości postępowania poskarżyć się do organu podatkowego wyższego stopnia w drodze tzw. ponaglenia. Organ wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy, nieprzekraczalny termin na załatwienie sprawy

Podstawa prawna

Dział IV ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).