Student podpisał umowę-zlecenie na prace biurowe. Ma pomagać głównie przy roznoszeniu poczty w firmie.

– Czy taka umowa jest opodatkowana – pyta pan Łukasz z Lubina.

Tak, taka umowa będzie opodatkowana. Marek Malinowski, konsultant podatkowy w Taxplan, zwraca uwagę, że w przypadku gdy umowa-zlecenie została zawarta z pracownikiem, zleceniodawca jako płatnik zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. od wypłaconego wynagrodzenia pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie zaliczkę pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

– Gdy umowa-zlecenie została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, o sposobie opodatkowania decyduje wysokość należnego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy – podkreśla Marek Malinowski.

Według eksperta w przypadku gdy wartość wynagrodzenia z tytułu każdorazowej umowy-zlecenia nie przekracza 200 zł, przychód z tytułu takiej umowy podlega opodatkowaniu z zastosowaniem zryczałtowanej 18-proc. stawki podatku dochodowego.

– Od 2011 roku limit 200 zł dotyczy każdej pojedynczej umowy niezależnie od ich liczby w ciągu miesiąca – przypomina nasz rozmówca.

Podatek jest pobierany przez zleceniodawcę jako płatnika PIT, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu oraz koszty składek na ubezpieczenie. Warto dodać, że kwoty składek na ubezpieczenie podatnik może odliczyć w rocznym PIT od innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Jeśli wartość wynagrodzenia z umowy przekracza 200 zł, zleceniodawca jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając koszty uzyskania przychodu (20-proc.) oraz potrącone składki na ubezpieczenie społeczne (gdy umowa stanowi tytuł do ubezpieczenia). Zaliczka obliczana jest według najniżej stawki 18-proc.

200 zł do tej kwoty przychód z umowy-zlecenia podlega 18-proc. zryczałtowanemu PIT