Przepisy dotyczące e-faktur są bardziej przyjazne podatnikom niż proponowane w poselskim projekcie zmian do ustawy o VAT.
Na wczorajszym posiedzeniu rząd odniósł się negatywnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768).
Projekt poselski zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT regulacji dotyczących faktur elektronicznych. Zgodnie z nimi w obrocie tymi fakturami stosowane mają być wyłącznie ściśle określone metody gwarantujące integralność treści i autentyczność przesyłanej e-faktury w postaci np. zaawansowanego podpisu elektronicznego. Projekt poselski zakłada też uchylenie art. 106 ust. 10 ustawy o VAT, co skutkować będzie zaostrzeniem kryteriów dotyczących przesyłania faktur i utratą mocy rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.