Na wczorajszym posiedzeniu rząd odniósł się negatywnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768).

Projekt poselski zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT regulacji dotyczących faktur elektronicznych. Zgodnie z nimi w obrocie tymi fakturami stosowane mają być wyłącznie ściśle określone metody gwarantujące integralność treści i autentyczność przesyłanej e-faktury w postaci np. zaawansowanego podpisu elektronicznego. Projekt poselski zakłada też uchylenie art. 106 ust. 10 ustawy o VAT, co skutkować będzie zaostrzeniem kryteriów dotyczących przesyłania faktur i utratą mocy rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zdaniem rządu projektowane zmiany dotyczące fakturowania elektronicznego nie powinny być regulowane ustawowo. Skomplikowałoby to relacje między zaproponowanymi przez posłów przepisami a rozwiązaniami ujętymi w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z VAT.

W opinii rządu obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy regulują sprawy związane z elektronicznym fakturowaniem w sposób bardziej liberalny i przyjazny dla podatników niż propozycje poselskie. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. faktury VAT mogą być obecnie przesyłane w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym (np. mailem).